1. Základní pojmy

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je firma Kataro s.r.o., se sídlem Dolní Lhota 31, 763 23, IČ 04876032, vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 92353 (dále jen „správce“).

1.1.1 Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Dolní Lhota 31, 763 23
email: info@kataro.cz
telefon: +420 722 144 740.

1.2 Uživatelem se rozumí každý návštěvník eshopu www.kataro.cz, který si zakoupí zboží přes objednávkový formulář, a také každý návštěvník, který se v eshopu zaregistruje přes registrační formulář i bez následné realizace objednávky.

1.3.Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4.Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které správci poskytl uživatel na základě registrace nebo plnění objednávky na www.kataro.cz. Registrace slouží k usnadnění nákupu uživatele při každé další objednávce. V registračním nebo objednávkovém formuláři vyplňuje uživatel osobní údaje nezbytné pro vyřízení objednávky:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa doručovací a fakturační
 • Email
 • Telefonní číslo

2.2 Správce zpracovává uživatelovy identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

2.3 Žádné další údaje, které nejsou nutné pro vyřízení objednávky, správce nepožaduje a ani je neumožňuje ve formuláři zadat. Účelem zpracování dat je úspěšné vyřízení objednávky, případně zasílání obchodních sdělení a marketingových aktivit správce.

2.4 V rámci zvyšování kvality služeb využívá web www.kataro.cz soubory cookies. Používáním webu www.kataro.cz uživatel souhlasí s jejich použitím.

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi uživatelem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • souhlas uživatele se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi uživatelem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním uživatel poskytl svůj výslovný souhlas.

4. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi uživatelem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1. Příjemci osobních údajů jsou poskytovatelé služeb:

a) podílejících se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy:

b) zajišťujících služby provozování e-shopu:

c) zajišťujících marketingové služby:

5.1.1 Ověřeno zákazníky

Spokojenost uživatelů s nákupem zjišťuje Heureka.cz prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop www.kataro.cz zapojen. Dotazníky jsou uživateli zasílány pokaždé, když v eshopu www.kataro.cz nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti uživatel neodmítne zasílání obchodních sdělení nebo neodvolá svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování uživatelovy zpětné vazby a analýz tržního postavení správce je využíván zpracovatel, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely jsou předávány informace o zakoupeném zboží a e-mailová adresa uživatele.

5.2 V rámci zvyšování kvality služeb využívá web www.kataro.cz soubory cookies. Používáním webu www.kataro.cz uživatel souhlasí s jejich použitím.

6. Práva uživatele

6.1 Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Uživatel tak může učinit na základě emailové žádosti zaslané na info@kataro.cz.

6.2. Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům a k jejich neoprávněnému zneužití.

7.2 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře uživatel potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu akceptuje. Uživatel závazným potvrzením objednávky souhlasí s použitím svých osobních údajů také pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje a přímých nabídek produktů ze strany správce.

8.3 Registrací do eshopu prostřednictvím registračního formuláře (bez následné objednávky) uživatel potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu akceptuje.

8.4 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň uživateli zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou uživatel správci poskytl.

Tento dokument nabývá platnosti a účinnosti dne 24.5.2018.